C C C C A+ A A- X

Съдебни заседатели

В случаите, определени със закон, в състава на съда, който разглежда делото като първа инстанция, участват и съдебни заседатели. Съдебните заседатели имат еднакви права и задължения със съдиите. 
Съдебен заседател е дееспособен български гражданин, който е навършил 21 години, но не е навършил 65 години към момента на определянето му за съдебен заседател, ползва се с добро име в обществото и не е осъждан за умишлено престъпление, независимо от реабилитацията. 
Общинските съвети, които се намират в съдебния район на съответния съд, правят предложения за съдебни заседатели, като най-малко 10 на сто от лицата, които се предлагат, са с педагогическа квалификация.
За Районен съд Добрич съдебните заседатели се определят от общото събрание на съдиите от Окръжен съд Добрич. Съдебните заседатели полагат клетва пред общото събрание на Районен съд Добрич.
Мандатът на съдебните заседатели е 5 години, който започва да тече от датата на полагане на клетвата. Ако разглеждането на делото, в което участват съдебни заседатели, продължи след изтичане на 5-годишния срок, мандатът им продължава до приключването на делото в съответната съдебна инстанция.
Съдебният заседател се освобождава предсрочно от съответното общо събрание по предложение на председателя на съда:
          1. по негово искане;
          2. при поставянето му под запрещение;
          3. когато е осъден за умишлено престъпление;
          4. при трайна невъзможност да изпълнява задълженията си повече от една година;
          5. когато извърши тежко нарушение на задълженията си или системно не ги изпълнява, или извърши действие, с което уронва престижа на съдебната власт.
Съдебните заседатели се свикват за участие в съдебни заседания от председателя на съда най-много за 60 дни в рамките на една календарна година, освен ако разглеждането на делото, в което участват, продължи и след този срок. За участието си в съдебни заседания съдебните заседатели получават възнаграждение от бюджета на съдебната власт.
Изборът на съдебни заседатели по всяко дело в Районен съд Добрич се извършва от определен деловодител в Наказателно деловодство на случаен принцип чрез електронно разпределение при използване на САС „Съдебно деловодство”.

Списък на съдебните заседатели

Правила за работа

Практическо помагало на съдебния заседател

Декларация съдебни заседатели

Информираме Ви, че на страницата на НИП можете да се запознаете с наръчника на съдебните заседатели.

Линк:

http://www.nij.bg/Articles/Articles.aspx?lang=bg-BG&pageid=2890

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемам Отказ Повече информация