C C C C A+ A A- X

Бюро съдимост

БЮРО ЗА СЪДИМОСТ при Районен съд – Добрич
ул. „Д-р Константин Стоилов“ № 7, ет. 1, каб. 105
Тел.:  058/652077   факс: 058/601180
Работно време: Всеки работен ден от 9:00 до 17:00 часа (без почивка)
 
Правна уредба:
НАРЕДБА № 8/26.02.2008 г. за функциите и организацията на дейността на Бюрата за съдимост (издадена от Министерството на правосъдието)
 
Свидетелството за съдимост е официален документ, издаван от Бюрото за съдимост при съответния районен съд по искане на конкретно физическо лице, който съдържа информация за съдимостта на физическите лица – осъждани ли са за извършени престъпления, включително за осъжданията, за които лицата са реабилитирани, когато това се изисква от закона.
 
Най-често свидетелство за съдимост се изисква при постъпване на работа, за получаване на определени разрешителни – за притежание на оръжие, за търговия с ценни книжа и др., както и при регистриране за упражняване на определени професии, като адвокат, лекар, архитект и др.
 
Свидетелството за съдимост важи за срок шест месеца от датата на издаването му.
 

Заявление за издаване на свидетелство за съдимост може да подаде всеки български гражданин, с изключение на родените в чужбина и с неизвестно месторождение.
Заявлението може да се подаде:

  1. Лично;
  2. Чрез родител, дете, брат/сестра, съпруг– в този случай се прилага изрично писмено пълномощно.
  3. Чрез упълномощено лице(извън тези по т. 2) – в този случай се прилага изрично нотариално заверено пълномощно.

При подаване на заявлението са необходими следните документи:

  1. Заявление по образец;
  2. Лична карта (копие не е необходимо);
  3. Вносна бележка за платена държавна такса в размер на 5 лева (таксата можете да заплатите по сметка на ДРС в Юробанк  България АД: IBAN - BG24 BPBI 79383199514101, като посочите трите имена и ЕГН на лицето, за което се иска свидетелство за съдимост; както и на ПОС терминал в Бюрото за съдимост).

Свидетелство за съдимост се издава по възможност в деня на поискването. Тъй като е необходимо да бъде извършена проверка в бюлетините за съдимост и бюлетините за наложени административни наказания по чл. 78а от Наказателния кодекс, съхранявани в Бюрото за съдимост по месторождението на заявителя, издаването може да стане до три работни дни от постъпване на заявлението
 
ЕЛЕКТРОННО СВИДЕТЕЛСТВО ЗА СЪДИМОСТ 
Издава се от Министерство на правосъдието
Електронно свидетелство за съдимост могат да заявят и да получат гражданите на Република България, за които не са издавани бюлетини за съдимост и/или за наложени административни наказания по чл. 78а от Наказателния кодекс.
Електронното свидетелство за съдимост има същата сила, както свидетелството за съдимост, издадено в писмена форма.
За идентификация на лицето, електронното свидетелство за съдимост съдържа ЕГН и три имена на български и английски език по документ за самоличност.
За заявка на електронно свидетелство за съдимост е необходим електронен подпис.
Електронното свидетелство за съдимост можете да заявите на специализирания сайт на Министерството на правосъдието: https://cs.mjs.bg/

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемам Отказ Повече информация