C C C C A+ A A- X

Представяне

        

       

        Съдебната власт е държавна власт, която защитава правата и законните интереси на гражданите, юридическите лица и държавата. Съдебната власт е независима. Тази независимост придава стабилност, ненакърнимост и справедливост на съдебните актове. Органите на съдебната власт изпълняват функциите си безпристрастно.

         Правораздаването се осъществява от Върховния касационен съд, Върховния административен съд, апелативни, окръжни, военни и районни съдилища. В случаите, определени със закон, в състава на съда, който разглежда делото като първа инстанция, участват и съдебни заседатели.      Съдебното производство по граждански и наказателни дела е триинстанционно - първоинстанционно, въззивно и касационно, освен ако в закон е предвидено друго.

         Районният съд е основен първоинстанционен съд. На него са подсъдни всички дела освен тези, които със закон са определени като подсъдни на друг съд. Районният съд се състои от съдии и се ръководи от председател. Районният съд разглежда делата в състав от един съдия, освен ако със закон е предвидено друго. В районния съд има държавни съдебни изпълнители, които осъществяват принудително изпълнение на частни притезания. На държавния съдебен изпълнител може да се възложи и събирането на вземания на органите на съдебната власт. В районния съд има съдии по вписванията, които разпореждат или отказват вписванията, отбелязванията или заличаванията в имотния регистър и се произнасят за издаването на справки и удостоверения; извършват нотариални и други действия, предвидени със закон.

         В Районен съд - Добрич работят 18 съдии, 3-ма държавни съдебни изпълнители, 4-ма съдии по вписванията и 39 съдебни служители. В Районен съд -Добрич са обособени следните деловодства, в които е осигурена непрекъснатост на работното време от 09.00 часа до 17.00 часа от понеделник до петък:

         Деловодство "Гражданско отделение" – граждански дела; частни граждански дела; административни дела по жалби по реда на Административнопроцесуалния кодекс и по други закони, предвиждащи съдебен контрол на административни актове от районен съд. Деловодство "Наказателно отделение" - наказателни дела от общ характер; наказателни дела от частен характер; частни наказателни дела; административно-наказателни дела; частни граждански дела, разглеждани от съдиите от Наказателно отделение. Деловодство "Съдебно изпълнителна служба" – изпълнителни дела. Деловодство "Съдебен архив" – архивни дела. Бюро за съдимост – издаване на свидетелства и справки за съдимост.

         Всички постъпващи в съда книжа се приемат в служба "Регистратура", която се намира в "Информационен център" на първи етаж в Съдебната палата. Заявленията за издаване на свидетелство за съдимост се подават направо в бюрото за съдимост.

 

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемам Отказ Повече информация